• سازمان بهزیستی کشور

    یارانه سازمان بهزیستی که به هر نفراز معلولین اختصاص می یابد

  • پرداخت شهریه

    پرداخت شهریه برخی از معلولین که دارای خانواده هستند

راه های تامین منابع مالی مرکز معلولین

  • کمک های نقدی و غیرنقدی مردمی

    واریز کمک های نقدی شهروندان به حساب های مرکز توانبخشی

 کمک های نقدی
شما می توانید وجوهات نقدی خود رابصورت واریز به دو شماره حساب اعلام شده و یا پرداخت در محل مرکز پرداخت و
برگ رسید مشارکت غیر نقدی دریافت کنید.

بانک ملی ایران                  8982    9952    9918    6037
بانک رفاه کارگران         8840    0020    6370    5894 کمک های غیر نقدی
شما می توانید کمک های غیرنقدی خود را، اعم از مواد خام خوراکی، دارو، ملزومات پزشکی و توانبخشی، لوازم بهداشتی و نظافتی، نزورات  و ... را در محل مرکز تحویل و برگ رسید مشارکت غیر نقدی دریافت کنید. قلک های انجمن
در حال حاضر تعداد زیادی از قلک های انجمن توسط شهروندان بیجاری از مرکز تحویل گرفته شده و بصورت مداوم و مکرر با مراجعه به مرکز خالی میشوند و رسید دریافت میکنند.


 اهدا دارو، ملزومات پزشکی و توانبخشی
با مراجعه به مرکز، لیست داروهای مورد نیاز و تجهیزات پزشکی مورد نیاز معلولین عزیزمان را دریافت کرده و نسبت به تهیه آنان اقدام کنید و رسید دریافت میکنند.


 تاج گل های خیریه مصنوعی ویژه مراسمات ترحیم
با مراجعه به مرکز،
تاج گل خیریه مرکز معلولین را جهت اجرای مراسمات تان اجاره کنید، تاج گل یکی از درآمدهای روزمره مرکز را تشکیل میدهد که با یک تلفن به مجالس ترحیم ارسال میگردد .

 استند تسلیت ویژه مراسمات ترحیم
با مراجعه به مرکز،
استند تسلیت خیریه مرکز معلولین را جهت اجرای مراسمات تان اجاره کنید، یکی از درآمدهای روزمره مرکز را تشکیل میدهد که با یک تلفن به مجالس ترحیم ارسال میگردد .

بانی مهــــــر این خانه باشیم... ؟