پنج نفر اعضاء هیات مدیره – یک نفر مسئول فنی – مددکار – روان شناس – کار درمانگر – مربی تربیت بدنی – مربی هنر

اعضاء هیات مدیره مرکز توانبخشی معلولین بیجار

مرکز توانبخشی معلولین ذهنی بیجار،  ساختاری چندتخصصی دارد که از حضور و مشارکت متخصصان حوزه‌های تخصصی گوناگون شکل گرفته است. در این ساختار تلاش می‌شود تا با تکیه بر خرد جمعی برای تمامی ذیربطان از جمله کودکان معلول ذهنی و خانواده ایشان ارزش‌آفرینی صورت پذیرد. بی‌شک موفقیت این مشارکت نیازمند تفکر سیستمی، مدیریت یکپارچه و تصمیم‌گیری با توجه و احترام به عقاید تخصصی مختلف است.